Выхавацелю групы дашкольнай адукацыі

Выкарыстанне дыдактычнай гульні на занятках па развіццю беларускага маўлення і маўленчых зносін

развернуть

 Выкарыстанне дыдактычнай гульні на занятках па развіццю беларускага маўлення і маўленчых зносін

Дыдактычная гульня як форма навучання дзяцей мае два пачаткі: вучэбны (пазнавальны) і гульнявы (займальны). Выхавальнік у гульні адначасова выступае у ролі настаўніка і ўдзельніка гульні. Ён вучыць і гуляе, а дзеці ў гульні вучацца. Калі на занятках пашыраюцца і паглыбляюцца веды пра навакольны свет, то ў дыдактычнай гульні (гульнях-занятках, уласнадыдактычных гульнях) дзецям прапаноўваюцца заданні ў форме загадак, сказаў, пытанняў.

Гульня фарміруе станоўчы эмацыянальны пад”ём, спрыяе добраму самаадчуванню і разам з тым патрабуе значнага напружання нервовай сістэмы. Асабліва важныя гульні з дыдактычнымі цацкамі, дзе развіваецца і ўзмацняецца мелкая мускулатура рук, а гэта ў сваю чаргу ўплывае на разумовае развіццё, на падрыхтоўку рукі да пісьма. З пункту гледжання некаторых аўтараў асноўная асаблівасць дыдактычных гульняў звязана з іх назваю: гэта гульні навучальныя. Яны спрыяюць развіццю пазанвальнай дзейнасці, інтэлектуальных аперацый, якія складаюць аснову працэсу навучання. Але дзіця ў гульні прыцягвае не навучальная задача, якая ў ёй закладзена, а магчымасць праявіць актыўнасць, выканаць гульнявое дзеянне, дасягнуць выніку, атрымаць перамогу. Аднак калі ўдзельнік гульні не валодае ведамі, разумовымі аперацыямі, якія вызначаны навучальнымі мэтымі, ён не будзе мець магчымасці паспяхова выканаць гульнявыя дзеянні.

Паводле З.М.Багуслаўскай і А.К.Бандарэнкі арганізацыя педагогам дыдактычных гульняў ажыццяўляецца ў трох асноўных напрамках: падрыхтоўка, правядзенне гульні і яе аналіз.

У падрыхтоўку да правядзення дыдактычнай гульні належаць:

выбар гульні ў адпаведнасці з мэтамі выхавання і навучання, паглыбленне і абагульненне ведаў, развіццё сэнсорных здольнасцяў, актывізацыя псіхічных працэсаў (памяць, увага, мысленне, маўленне);

устанаўленне адпаведнасці выбранай гульні праграмным патрабаванням выхавання і навучання дзяцей канкрэтнай ўзроставай групы;

вызначэнне найбольш удалага часу для правядзення дыдактычнай гульні (у працэсе арганізаванага навучання на занятках або ў вольны ад заняткаў час ці іншых рэжымных працэсаў);

выбар месца для гульні, дзе дзеці могуць спакойна гуляць, не перашкаджаць адзін аднаму (такое месца, як правіла, групавы пакой або ўчастак);

вызначэнне колькасці ўдзельнікаў гульні (уся група, невялікія падгрупы, індывідуальна);

падрыхтоўка неабходнага дыдактычнага матэрыялу для выбранай гульні (цацкі, розныя прадметы, малюнкі, прыродны матэрыял);

падрыхтоўка да гульні самого выхавальніка: ён павінен усвядоміць і асэнсаваць ход гульні, сваё месца ў працэсе гульні, метады кіраўніцтва працэсам;

падрыхтоўка дзяцей да гульні: узбагачэнне іх ведамі, уяўленнямі пра прадметы і зявы навакольнага жыцця, якія неабходныя для вырашэнны задачы гульні.

Правядзенне дыдактычных гульняў уключае:

знаёмства дзяцей са зместам гульні, з дыдактычным матэрыялам, які будзе выкарыстаны ў гульні (паказ прадметаў, малюнкаў, кароткая размова, у працэсе якой удакладняюцца веды і ўяўленні дзяцей пра іх);

тлумачэнне ходу і правілаў гульні; важна, што выхавальнік звяртае ўвагу на паводзіны дзяцей у адпаведнасці з правіламі гульні, на дакладнае выкананне правілаў (што правілы гульні забараняюць, што патрабуюць, што можна рабіць);

паказ гульнявых дзеянняў, у працэсе якога выхавальнік вучыць дзяцей правільна выконваць дзеянні, паказваць, што інакш гульня не будзе мець выніку (напрыклад, гульня не мае сэнсу, калі насуперак правілам дзеці падглядваюць, калі трэба закрыць вочы);

вызначэнне ролі выхавальніка ў гульні, яго ўзел у якасці ўдзельніка гульні, балельшчыка ;

падвядзенне вынікаў гульні - гэта адказны момант кіраўніцтва гульнёю, бо па выніках, якіх дзеці дасягнулі ў гульні, можна меркаваць пра яе эфектыўнасць, пра тое ці будзе цікавая гэтая гульня ў самастойнай гульнявой дзейнасці дзяцей.

Аналіз праведзенай гульні скіраваны на выяўленне прыёмаў яе падрыхтоўкі і правядзення: якія прыёмы гульні аказаліся найбольш эфектыўнымі ў дасягненні пастаўленай мэты, што перашкодзіла ажыццяўленню пастаўленай мэты і чаму. Гэта дапаможа ўдасканаліць як падрыхтоўку да гульні, так і сам працэс яе правядзення, дасць магчымасць пазбегнуць памылак у будучым. Акрамя таго аналіз гульні дазваляе выявіць індывідуальныя асаблівасці паводзінаў, характару дзяцей, а, значыць, правільна арганізаваць індывідуальную работу з імі.

Пры арганізацыі дыдактычных гульняў у старэйшай групе важна ўлічваць большыя магчымасці дзяцей ў параўнанні з дзецьмі малодшага ўзросту. У гэтым ўзроставым перыядзе дзецям уласціва цікаўнасць, назіральнасць, цікавасць да ўсяго новага, незвычайнага: дзецям хочацца самім адгадаць загадку, знайсці правільнае рашэнне задачы, выказаць уласнае меркаванне. З пашырэннем абёму ведаў адбываюцца змены і ў характары разумовай дзейнасці. Па гэтай прычыне важна пры выбары гульні значную ўвагу ўдзяляць ступені цяжкасці правілаў гульні і дзеянняў у яе працэсе. Апошнія павінны быць такімі, каб праз іх ажыццяўленне дзеці выяўлялі разумовыя і валявыя намаганні.

Значнае месца ў дыдактычных гульнях займаюць матывы спаборніцтваў: дашкольнікі маюць магчымасць дзейнічаць самастойна як у выбары гульні, так і ў творчым вырашэнні яе задач.

Роля выхавальніка таксама мяняецца. Але нават і тут педагог дакладна, эмацыйна знаёміць дзяцей з яе зместам, правіламі і дзеяннямі, правярае, як удзельнікі гульні іх зразумелі, дарослы гуляе разам з дзецьмі, каб замацаваць веды, уменні і навыкі. Потым ён прапаноўвае дзецям пагуляць самастойна і спачатку сочыць за дзеяннямі ўдзельнікаў гульні, выступае ў якасці арбітра ў спрэчных сітуацыях. Аднак не ўсе гульні патрабуюць такога актыўнага ўдзелу выхавальніка. Нярэдка яго ўдзел абмяжоўваецца тлумачэннем правілаў перад яе пачаткам. Найперш гэта датычыць настольна-друкаваных гульняў.

Такім чынам, кіраўніцтва дыдактычнымі гульнямі ў старэйшым дашкольным узросце патрабуе большай прадуманасці ў працэсе іх падрыхтоўкі і правядзення. Гэта датычыць ўзбагачэння дзяцей адпаведнымі ведамі, падбор адпаведнага дыдактычнага матэрыялу, а часам і падрыхтоўкі яго разам з выхаванцамі, арганізацыі абстаноўкі гульні, а таксама дакладнае вызначэнне сваёй ролі ў гульні.

З дапамогаю гульняў-заняткаў выхавальнік не толькі передае пэўныя веды, фарміруе ўяўленні, але і вучыць дзяцей гуляць. Асновай для гульняў зяўляюцца сфармуляваныя ўяўленні пра пабудову сюжэта гульні, пра разнастайныя гульневыя дзеянні з прадметамі. Важна, каб былі створаны ўмовы для пераносу гэтых ведаў і ўяўленняў у самастойныя творчыя гульні.

Наогул жа,  дыдактычны матэрыял павінен адпавядаць высокім гігіенічным і эстэтычным патрабаванням: цацкі павінны быць яркімі, цікавымі, мець высокі ўзровень мастацкага афармлення. Такі дыдактычны матэрыял прыцягвае ўвагу дзяцей, выклікае жаданне гуляць.

З дапамогаю дыдактычных гульняў выхавальнік выпрацоўвае ў дзяцей навык самастойна мысліць, выкарыстоўваць атрыманыя веды ў самых разнастайных умовах у адпаведнасці з пастаўленай задачай.

 

 

свернуть

Арганізацыя назіранняў

развернуть

 

  Одной из форм познания окружающего мира является наблюдение. Наблюдения в детском саду – это устроенное воспитателем, целенаправленное, планомерное, активное восприятие детьми явлений окружающего мира.

В процессе наблюдения воспитатель задает вопросы, предлагает внимательно обследовать объекты наблюдения, сравнить их между собой, показывает взаимосвязь различных явлений природы. Наблюдения сопровождаются точными объяснениями воспитателя того, что видят дети в этот момент, чем конкретнее и ярче останутся у ребенка представления об объекте наблюдения, тем легче ему будет впоследствии применять полученные знания на практике. Важно, чтобы был диалог с детьми – когда дети не только слушают, а еще и обсуждают увиденное вслух, знание прочнее закрепляется в их сознании.

Наблюдения в детском саду необходимо использовать систематически, чтобы приучить детей внимательно приглядываться и подмечать все особенности, развивая тем самым у них наблюдательность и, следовательно, решая задачи интеллектуального воспитания.

К организации наблюдения в детском саду воспитатель должен заранее подготовиться – выбрать время, место и объект наблюдения, учитывая количество детей, их возраст и возможность взаимосвязи с предыдущими наблюдениями.     

Наблюдения в природе с детьми 2-4 лет лучше начинать с рассматривания живых объектов, в процессе наблюдения за живым объектом следует обратить внимание на следующее:

- удобное и безопасное размещение детей;

- размещение живого объекта (приближенное к естественным условиям его проживания);

- создание условий для проявления разного поведения животного;

-связь наблюдения с жизнью и использованием детского опыта;

- формирование у детей уметь делать элементарные умозаключения.

В процессе наблюдения за живым объектом следует планировать только вопросы.

Последовательность наблюдения будет зависеть от того, как поведёт себя животное.

Существуют различные виды наблюдений. Во время кратковременных наблюдений, организованных для развития знания о разнообразии свойств и качеств объектов природы, дети научатся различать величину, форму, цвет и характер поверхности, при наблюдении за животными – манеру движения, издаваемые ими звуки.

Для детей среднего и старшего возраста организовывают более длительные наблюдения в детском саду, направленные на получение знаний о природных изменениях в течение года, о росте и развитии растительного и животного мира. В процессе этих наблюдений детям уже предлагают сравнить наблюдаемое состояние с тем, что они видели раньше.

Более сложный вид наблюдения предполагает уже наличие у детей определенных знаний, способности анализировать и сопоставлять увиденное, делать несложные выводы. В процессе этого наблюдения дети определяют, например, по цвету плода – созрел он или нет, по следам – кто проехал или прошел.

 В зависимости от цели, содержания и задач занятия, для наблюдения в детском саду используются индивидуальные, групповые (4-6 человек) и фронтальные (вся группа) формы организации. Наблюдения бывают эпизодическими, длительными и обобщающими.

Подготовка наблюдения в детском саду включает в себя:

- определение места наблюдения исходя из имеющихся у детей знаний, умений и навыков, соответствующих программе;

- выбор объекта наблюдения. Здесь важно учесть не только интерес и увлечение детей, но и их способность воспринять предоставленный материал;

- подготовка объекта к наблюдению;

- подготовка всего необходимого для наблюдения: если наблюдаться будут растения, то возможно понадобиться лупа, если животное – корм, вода, посуда, щеточки для ухода за животными;

- необходимо продумать организационные моменты – освещение, размещение детей, возможность беспрепятственного и удобного просмотра и подхода к объекту.

       Каждый воспитатель индивидуально подходит к организации наблюдения в детском саду, но существуют некоторые общие требования к его проведению, которых он придерживается:

 1. Наблюдения должны быть познавательного характера, заставляющие детей задумываться, вспоминать, сопоставлять и искать ответы на вопросы.
 2. Наблюдения должны охватывать небольшой круг знаний, чтобы не перегружать детей. Каждое следующее наблюдение должно давать новые знания, быть взаимосвязано с предыдущим и расширять уже имеющиеся знания.
 3. Наблюдения должны способствовать активному интеллектуальному и речевому развитию детей. Для этого наблюдения в детском саду должны проводиться систематически и вызывать интерес у детей. Перед наблюдением, чтобы вызвать интерес детей можно для общего ознакомления рассказать или прочитать что-то об объекте наблюдения.
 4. Результаты наблюдения нужно уточнять, обобщать, систематизировать, закреплять, чтобы у ребенка сформировалось определенное представление об объекте наблюдения.
 5. Важно, чтобы в процессе наблюдения дети вели себя свободно. Превратив наблюдение в игру, когда дети испытывают от этого удовольствие, воспитатель совмещает для детей полезное с приятным.

 

свернуть

Работа з сям'ей

развернуть

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

   установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

   объединить усилия для развития и воспитания детей;

   создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;

   активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

   поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

ПРИНЦИПАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

   Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.

   Индивидуальный подход

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.

   Сотрудничество, а не наставничество

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.

   Готовимся серьезно

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом.

   Динамичность

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ПОМНИТЕ:

 1. Не выносите суждений.Воспитателю необходимо избегать суждений типа «Вы слишком мало уделяете времени воспитанию сына (дочери)», так как эти фразы (даже если они абсолютно справедливы) чаще всего порождают протест со стороны родителей.
 2. Не поучайте.Не подсказывать решения. Нельзя навязывать собеседнику свою собственную точку зрения и «учить жизни» родителей, так как фразы «На Вашем месте я бы…» и им подобные ущемляют самолюбие собеседника и не способствуют процессу общения.
 3. Не ставьте «диагноз».Необходимо помнить, что все фразы воспитателя должны быть корректны. Категоричные высказывания - «Ваш ребенок не умеет себя вести», «Вам нужно обратиться по поводу отклонений в поведении вашего сына (дочери) к психологу» всегда настораживают родителей и настраивают против вас.
 4. Не выпытывайте.Нельзя задавать родителям вопросы, не касающиеся педагогического процесса, так как излишнее любопытство разрушает взаимопонимание между семьей и детским садом.
 5. Не разглашайте «тайну».Воспитатель обязан сохранять в тайне сведения о семье, доверенные ему родителями, если те не желают, чтобы эти сведения стали достоянием гласности.
 6. Не провоцируйте конфликты.Воспитатель избежит конфликтных ситуаций в общении с родителями, если будет соблюдать все вышеперечисленные правила общения с родителями.Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в работе с семьей. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач. И это требует от педагогов определенных усилий. И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное видение проблем.

 

свернуть

Як падрыхтаваць занятак

развернуть

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЗАНЯТИЕ

I. Определение темы и ведущих понятий

            1. Четко определить и сформулировать тему.

            2. Определить место темы в  плане.

            3. Определить ведущие понятия, на которые опирается данное занятие.

            4. Обозначить для себя ту часть материала, которая будет использована в дальнейшем на других занятиях.

II. Определение целей и задач

            Определить целевую установку занятия – для себя и для детей, понять, зачем данное занятие вообще нужно. Обозначить развивающие, формирующие и воспитывающие задачи. 

III. Планирование учебного материала

            1. Подобрать литературу по теме. Отобрать из доступного материала только тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым способом.

            2. Подобрать  задания, целью которых является:

                        ? узнавание нового материала,

                        ? воспроизведение, применение знаний, умений и представления детей в знакомой и не знакомой ситуации,

                        ? творческий подход к заданию

            3. Упорядочить  задания в соответствии с принципом «от простого к сложному». Составить три набора заданий:

                        ? подводящие детей к воспроизведению материала,

                        ? способствующие осмыслению материала,

                        ? способствующие закреплению материала.

IV. Продумывание «изюминки» занятия

            Каждое занятие должно содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг, одним словом, то, что дети будут помнить. При этом важно учесть возраст детей, прием, который подходит для воспитанников средней группы,  не подходит для воспитанников первой младшей группы или старшей группы.

            Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному.

V. Группировка отобранного материала

            Для этого продумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности.

            Главное при группировке – умение найти такую форму организации занятия, которая вызовет повышенную активность детей, а не пассивное восприятие нового.

VI. Планирование контроля за деятельностью детей

            Продумать:

                        ? что контролировать,

                        ? как контролировать,

                        ? как использовать результаты контроля.

            Не забывать: чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные ошибки и затруднения, показать дошкольникам подлинный интерес педагога к их работе.

VII. Подготовка оборудования

            Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов, ТСО. Проверить, все ли работает.

 

свернуть

Обеспечение безопасных условий в учреждении образования во время занятий по  образовательной области «Физическая культура»

развернуть

Обеспечение безопасных условий в учреждении образования во время занятий по  образовательной области «Физическая культура»

В целях обеспечения безопасности воспитанников физическое воспитание в нашем учреждении образования осуществляется с учетом Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8), Инструкции о порядке организации и кадровом обеспечении физического воспитания обучающихся (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14 июня 2018 г. № 55), Правил безопасности проведения занятий физической культурой и спортом (постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60), ССЭТ [ 1].

Постоянно соблюдаем санитарно-гигиеническое состояние физкультурного зала. Влажная уборка проводится после каждого занятия. Следим за наличием спортивной одежды и обуви на физкультурных занятиях, досугах и праздниках. Тщательно продумываем организацию и методику проведения занятия. При проведении занятия следим за правильным выбором места проведения гак, чтобы в поле зрения находились все дети.

При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи, и т. д.) обеспечиваем соблюдение детьми достаточных интервалов и дистанций Учитываем индивидуальные особенности и возможности детей. Вместе с воспитателем осуществляем постоянный контроль за сохранением правильной позы и осанки детей во время занятия, следим за состоянием детей, не допускаем их переутомления. В случае появления внешних признаков переутомления предлагаем ребенку отдохнуть, а затем переключиться на более спокойную деятельность. В обязательном порядке знакомим детей с правилами поведения на занятии и систематически контролируем их выполнение. Обучая детей различным физическим упражнениям обеспечиваем правильный показ движения. При организации занятия следим за тем, чтобы дети самовольно не использовали спортивный инвентарь. Для успешного решения задач овладения техникой движений и профилактики  травматизма, при выполнении детьми упражнений постоянно оказываем  помощь и страховку. Оборудование и спортивный инвентарь, которым пользуются дети, по конструкции, размерам, применяемым материалам соответствуют возрастным и психофизическим особенностям воспитанников, требованиям технических нормативных правовых актов, безопасные, исправные, водостойкие и хорошо поддаются очистке.

С целью обеспечения условий для безопасного проведения организованных форм физического воспитания в нашем учреждении образования регулярно осуществляется: проверка исправности и готовности физкультурно-спортивных сооружений и спортивного оборудования и составляются: акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физической культурой и спортом, акты осмотра оборудования физкультурного зала и физкультурного участка.

Таким образом, во время занятий  по образовательной области «Физическая культура» в целях укрепления здоровья, обогащения и накопления двигательного опыта, формирования основ здорового образа жизни мы обеспечивает здоровые и безопасные условия  для наших воспитанников.

свернуть