Выпускніку

Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання

развернуть

РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ  ДА ТЭСЦІРАВАННЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

             Аб’ектыўная ацэнка вучэбных дасягненняў навучэнцаў пры дапамозе тэсціравання з’яўляецца найважнейшым паказчыкам якасці адукацыі, значным як для ўсёй сістэмы адукацыі, так і для кожнага асобнага вучня.

            Тэсціраванне мае на мэце праверку ступені валодання выпускнікамі школ усімі літаратурнымі нормамі беларускай мовы – арфаэпічнымі, лексічнымі, акцэнталагічнымі, граматычнымі, стылістычнымі, арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі.

Заданні тэста адпавядаюць наступным раздзелам курса беларускай мовы:

Мова. Маўленне. Тэкст.

Арфаэпія і арфаграфія.

Лексіка і фразеалогія.

Словаўтварэнне і арфаграфія.

Марфалогія і арфаграфія.

Сінтаксіс і пунктуацыя.

У тэставай рабоце правяраецца практычная граматнасць, культура мовы навучэнцаў і моўная кампетэнцыя, веданне граматыкі і стылістыкі беларускай мовы.

Праверка ўзроўню валодання вучнямі тэарэтычнымі ведамі і набытымі практычнымі ўменнямі пры вывучэнні беларускай мовы носіць аб’ёмны і ўсебаковы характар.

Для паспяховага выканання тэставай работы вучні павінны ведаць:

правапіс галосных;

правапіс й, ы пасля галосных;

прыстаўныя гукі;

правапіс у – ў;

правапіс мяккага знака і апострафа;

правапіс спалучэнняў зычных;

правапіс вялікай літары;

напісанне слоў асобна, разам, праз злучок;

правапіс канчаткаў назоўнікаў;

ужыванне роду і ліку назоўнікаў;

ужыванне часоў дзеясловаў;

правапіс лічэбнікаў;

ужыванне і правапіс займеннікаў;

правапіс прыслоўя;

ужыванне і правапіс прыметнікаў;

ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў;

ужыванне і правапіс дзеепрыслоўяў;

ужыванне і правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы;

адасабленне даданых членаў сказа;

пабочныя і ўстаноўныя словы, зваротак;

параўнальны зварот;

просты і складаны сказ;

віды складаных сказаў, знакі прыпынку ў іх;

аднародныя члены сказа;

спосабы перадачы чужой мовы.

У тэсце правяраюцца наступныя ўменні:

-  знаходзіць у словах арфаграмы;

-  вызначаць прамое і пераноснае значэнне слоў;

-  правільна ставіць націск;

-  вызначаць у сказе сэнсавыя часткі, якія патрабуюць выдзялення знакамі прыпынку;

-  бачыць парушэнні лексічных, граматычных, сінтаксічных норм;

-  вызначаць стылістыную прыналежнасць тэксту па пэўных моўных паказчыках;

- аналізаваць і выкарыстоўваць адпаведныя сэнсавым адносінам сродкі сувязі сказаў у тэксце;

-  бачыць стылістычныя асаблівасці і выяўленча-вобразныя сродкі тэксту.

 Экзамен у любой форме – сітуацыя экстрэмальная, таму выпускнікам важна псіхалагічна падрыхтавацца да гэтага: унушыць сабе пазітыўныя адносіны да будучых іспытаў, навучыцца канцэнтраваць увагу, кантраляваць свае эмоцыі.

Для таго каб пэўна і паспяхова выканаць заданні тэста, вучняў карысна:

- спакойна абдумаць пытанні;

- рацыянальна выкарыстаць адведзены час: спачатку выканаць тыя заданні, якія пададуцца больш простымі, пасля – больш складаныя;

- не спіяшацца з адказамі, уважліва ўчытвацца ў заданні;

- правільна і дакладна запісваць адказы ў бланк, не спяшаючыся запаўняць яго адразу; лепш гэта зрабіць пасля праверкі задання.

Паспяховасць выканання тэставых заданняў забяспечваецца правільным падыходам да выкарыстання сваіх ведаў, уменняў, навыкаў, а таксама псіхалагічных рэсурсаў.

 

Падручнікі і дапаможнікі, якія можна выкарыстаць пры падрыхтоўцы да тэсціравання:

 1.Падручнікі па беларускай мове для 5-11-х класаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.

2.Беларуская мова ў табліцах і схемах: Вучэбны дапаможнік для вучняў старэйшых класаў сярэдняй школы. Г.М.Валочка, Я.М.Лаўрэль, В.П.Красней і інш. Мн., 1999.

 1. Беларуская мова: Дапаможнік для абітурыентаў. Мн., 1992.
 2. Бурак Л.І. Пунктуацыя беларускай мовы. Мн., 1982.

5.Сучасная беларуская мова. Арфаграфія і пунктуацыя: Практыкум. Л.І.Бурак, І.Л.Бурак. Мн., 1993.

6.Здаём экзамен па беларускай мове: экзаменацыйныя і даведачныя матэрыялы. В.П. Красней, І.С.Роўда, І.Р.Шкраба. Мн., 2003.

 1. Тэсты: Беларуская мова: Матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. УА Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. – Мазыр: ТАА ВД “Белы вецер”, 2003.
 2. Лепешаў І.Я., Малажай Г.М., Панюціч К.М. Практыкум па беларускай мове. Мн., 1980.

 

! Пры падрыхтоўцы да тэсціравання выкарыстоўвайце дапаможнікі з тэстамі,

якія маюць грыф Міністэрства адукацыі.

 

ПОСПЕХАЎ!!!

 

свернуть

Парады выпускніку

26.05.2021
развернуть

Парады навучэнцам па падрыхтоўцы да выпускных экзаменаў

Любы экзамен, няхай гэта будзе выпускны або ўступны, уяўляе сабой стрэсавую сітуацыю для таго, хто яго здае. Падрыхтоўка да яго суправаджаецца высокімі эмацыянальнымі, інтэлектуальнымі і фізічнымі нагрузкамі.

Час падрыхтоўкі да экзаменаў трэба разумна размеркаваць. Не варта займацца шмат гадзін без перапынкаў. Лепш вучыць блокамі: засвоіў тэму, замацаваў яе і адпачыў. Потым коратка паўтарыў, што завучыў, і – за новую тэму.

Адзначце тэмы, якія вы ўжо адпрацавалі і ў якіх адчуваеце сябе ўпэўнена. Сканцэнтруйце ўвагу на пытаннях, да якіх вы слаба падрыхтаваныя.

Выкарыстоўвайце час, адведзены на падрыхтоўку, як мага больш эфектыўна. Новы і складаны матэрыял вучыце ў той час сутак, калі добра «думаецца», г.зн. адзначаецца высокая разумовая працаздольнасць. Звычайна гэта ранішнія гадзіны пасля добрага адпачынку.

Да матэрыялу, які цяжка запамінаецца, неабходна вяртацца некалькі разоў. Праглядаць яго на працягу некалькіх хвілін увечары, а затым яшчэ раз раніцай.

Каб лепш запомніць матэрыял, неабходна максімальна выкарыстоўваць усе магчымасці: успрымаць тэкст і на слых, і візуальна чытаць з ліста.

Трэніруйцеся адказваць на пытанні. Па меры таго, як вы вывучылі кожную тэму, спрабуйце адказваць на пытанні. Адказваючы на іх, вы набываеце ўпэўненасць у сабе і зможаце адказаць на нечаканыя пытанні на экзамене.

Пераказ тэксту сваімі словамі прыводзіць да лепшага запамінання, паколькі гэта актыўная, арганізаваная разумовая праца.

Вельмі карысна складаць схемы і алгарытмы канкрэтных тэм і трымаць іх у памяці, а не «зазубрываць» усю тэму цалкам “ад” і “да”.

Да экзамену лепш рыхтавацца з бацькамі, сябрам або сяброўкай: паўтараць, задаваць пытанні і адказваць на іх, «прамаўляць» увесь матэрыял.

За некалькі дзён да экзамену “прагані” ў думках магчымыя сітуацыі на іспытах, уяві сабе ва ўсіх дэталях абставіны будучага экзамену.

 

Парадак афармлення экзаменацыйных работ

Экзаменацыйныя работы, якія праводзяцца ў пісьмовай форме, па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі выконваюцца на падвойных лістах паперы, якія ўкладваюцца адзін у адзін, са штампам установы адукацыі.

На адбітку штампа ўстановы адукацыі запісваецца дата.

Напрыклад:

1 чэрвеня 2018 года

Пасля адбітку штампа ўстановы адукацыі прапускаецца два радкі і пасярэдзіне наступнага радка робіцца адпаведны запіс:

Экзаменацыйная работа (дыктант)

па беларускай мове

вучаніцы 9 класа

Шынкарэвіч Дзіяны Сяргееўны

 

Экзаменацыйная работа (пераказ)

па беларускай мове

вучня 11 класа

Богача Арцёма Русланавіча

 • другой старонцы без слова “тэма” пішацца назва дыктанта, пераказу.

 

Экзаменационная работа (диктант)

по русскому языку

учащейся 9 класса

Ковалевич Ольги Петровны

 

Пасля адбітку штампа ўстановы адукацыі прапускаецца чатыры клеткі і пасярэдзіне наступнага радка робіцца адпаведны запіс:

Экзаменацыйная работа

па матэматыцы

вучня 9 класа

Станкевіча Сяргея Іванавіча

 • другой старонцы пішацца нумар варыянту.

Рэкамендацыі для падрыхтоўкі да экзаменацыйнага пераказу па беларускай мове

Экзамен - гэта заўсёды выпрабаванне, якому павінна папярэднічаць сур’ёзная, грунтоўная падрыхтоўка. Пачынацца яна павінна загадзя, бо трэба не толькі паўтарыць правілы арфаграфіі і пунктуацыі, але і навучыцца працаваць з тэкстамі.

 • вучняў памылкова лічаць, што галоўнае - перадаць тэкст як мага бліжэй да арыгіналу. Між тым зусім не трэба імкнуцца пераказаць тэкст “слова ў слова”, важна выявіць галоўную думку (ідэю) твора ці ўрыўка, раскрыць яе праз перадачу зместу ў пэўнай паслядоўнасці, захоўваючы моўныя і стылёвыя сродкі ў адпаведнасці з ідэйна - мастацкай задачай зместу. Такі падыход дазваляе вучням выявіць свае творчыя магчымасці, а галоўнае - пазбегнуць цяжкасцей ў напісанні. Так, амаль заўсёды можна замяніць сінонімам ці блізказначным слова, у напісанні якога вы сумняваецеся. Можна нават прапусціць слова, словазлучэнне, пэўную сінтаксічную канструкцыю, калі не памятаеце дакладна, як афармляць яе на пісьме (зразумела, такі пропуск магчымы толькі тады, калі ён не разбурае сказ, не робіць выказванне незразумелым). Можна змяніць парадак слоў у сказе, “падагнаць” яго пад правіла, якое вы ведаеце дакладна. Нарэшце можна перабудаваць сказ (напрыклад, складаны бяззлучнікавы ў складаназлучаны ці складаназалежны, простую мову замяніць ускоснай, з аднаго складанага сказа зрабіць некалькі простых і г.д.).
 • да экзамену ў форме пераказу мае сваю спецыфіку. Якаснае напісанне работы патрабуе даволі высокага развіцця слыхавой і зрокавай памяці. Пры самастойнай падрыхтоўцы пасля таго, як напішаце пераказ і праверыце яго, вярніцеся да тэксту, прааналізуйце найбольш цяжкія напісанні, растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку, адзначце магчымую пунктуацыйную варыянтнасць. Для таго, каб вашы веды былі больш трывалымі, а ўменні дасканалымі, пасля кожнага практычнага задання выконвайце работу над памылкамі. Гэта найбольш дзейсная прафілактыка памылак: вы прааналізуеце моўную з’яву, успомніце адпаведнае правіла, самастойна падбераце прыклады на гэта правіла - словам, асэнсуеце, чаго вы не ведаеце і на што трэба яшчэ раз звярнуць увагу. Усе пытанні, якія узнікаюць у вас пры працы з тэарэтычным матэрыялам, практыкаваннямі, тэкстамі, абавязкова занатоўвайце, каб потым задаць іх на кансультацыі, якая звычайна праводзіцца напярэдадні экзамену.

 

 

Як трэба пісаць пераказ?

Пры першым чытанні слухайце тэкст уважліва. Звярніце ўвагу, які тып маўлення ўласцівы яму, асаблівасці якога стылю мовы вам неабходна перадаць. Сфармулюйце для сябе тэму і галоўную думку тэксту (пра што вам трэба расказаць, што апісаць, над чым паразважаць і да якога вываду прыйсці).

Калі тэкст чытаецца другі раз, вы можаце рабіць якія – небудзь паметкі: апорныя словы і спалучэнні слоў, змест простай мовы і інш.

 • пры неабходнасці экзаменатар звычайна тлумачыць некаторыя словы і выразы або нават запісвае іх на дошцы (як правіла, гэта словы іншамоўнага паходжання, якія рэдка ўжываюцца, обо словы з лексікі абмежаванага ўжытку: прафесіяналізмы, дыялектызмы, устарэлыя словы). Цяпер вам трэба пераказаць тэкст. Спачатку пішыце так, як вам запомнілася. Затым загляніце ў запісы, зробленыя падчас другога чытання, і ўнясіце патрэбныя змяненні, дапаўненні. Прачытайце, што ў вас атрымалася; пры гэтым сачыце за тым, каб выказванне вызначалася паслядоўнасцю, лагічнасцю, каб не было сказаў, сэнс якіх цяжка обо ўвогуле нельга зразумець (няправільна пабудаваны сказ, прапушчана слова, няўдалы парадак слоў і г.д.). Калі трэба, перабудоўвайце сказы, замяняйце ці перастаўляйце словы. Прачытайце тэкст яшчэ раз, звяртаючы ўвагу на тое, ці ўдала вы падзялілі яго на абзацы. наступным чытанні праверце напісанне слоў і пастаноўку знакаў прыпынку. Важна асэнсаваць, для чаго патрэбны той ці іншы знак прыпынку (што ён раздзяляе ці выдзяляе) і які знак павінен стаяць у кожным канкрэтным выпадку (калі вы не ўпэўнены, лепш перабудаваць сказ такім чынам, каб знак прыпынку не выклікаў у вас пытанняў). Некалькі хвілін адпачніце, а потым перапісвайце работу на чыставік. Старайцеся не рабіць выпраўленняў і пісаць разборліва, думайце над кожным пераносам. Прачытайце тэкст яшчэ раз. Зверце чыставік з чарнавіком (ці не прапусцілі якое – небудзь слова, знак прыпынку, ці не забыліся выдзеліць абзац). Калі дазваляе час, крыху адпачніце і потым яшчэ раз прачытайце сваю работу так, як чыталі чарнавік. Як відаць, самаправерка пісьмовай работы – справа складаная і не менш адказная, чым напісанне самой работы.

 

ПАМЯТКА “ПАДРЫХТОЎКА ДА ЭКЗАМЕНАЎ”

Экзамен дае магчымасць зразумець і ацаніць сябе, а гэта заўсёды цікава.

АГУЛЬНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

 • Успрымайце экзамен як жыццёвы рубеж.
 • Рыхтуючыся да экзаменаў, улічвайце біялагічныя рытмы: лепшы час для заняткаў - з 9.00 да 13.00 і з 16.30 да 19.30.
 • Кожны дзень знаходзьце магчымасць 1-1,5 часы знаходзіцца на свежым паветры, прысвяціўшы гэты час фізічным практыкаванням.
 • Прытрымлівайцеся рэжыму дня. Сон павінен быць не менш за 8 гадзін.
 • Звярніце ўвагу на харчаванне. Трэба есці больш рыбы, сыру, малочных продуктаў, соевых прадуктаў, яблыкаў, морковы, сокаў, тваргу, салатаў. Ежа не павінна быць цяжкай.
 • Пры вывучэнні і паўтарэнні матэрыялу памятайце правіла «сціранне слядоў». Запамінанне матэрыялу - гэта пакіданне «слядоў» у памяці. Пры вывучэнні падобнага матэрыялу «сляды» накладваюцца і сціраюцца. Чаргуйце гуманітарныя і дакладныя навукі.
 • Вывучаны матэрыял неабходна паўтарыць праз 20 хвілін. Калі гэта зрабіць, тады запамінаецца 70% інфармацыі, у адваротным выпадку — толькі 30%.
 • Выкарыстоўвайце як мага больш каналаў успрымання інфармацыі: прагаворвайце ўслых, малюйце схемы, піктаграмы, памячайце апорныя словы.

Як падрыхтавацца да экзамену псіхалагічна:

☼ Для таго каб у крызіснай сітуацыі не губляць галавы, неабходна ня ставіць перад сабой звышзадачы для дасягнення сверхцелі.

☼ Неабходна пачынаць рыхтавацца да іспытаў загадзя, па частках, захоўваючы спакой.

☼ Паспрабаваць спачатку запомніць то, што даецца лёгка, а потым пераходзіць да вывучэння цяжкага матэрыялу.

☼ У перапынках паміж заняткамі слухайце расслабляльную музыку, танцуйце, рабіце спартыўныя практыкаванні, кантактуйце з цікавымі людзьмі, дапамажыце тым, хто асабліва мае патрэбу ў вашай любові, клопаце, ласцы.

Рэжым дня:

☼ Падзялі дзень на тры часткі: навучальны праца - 8 гадзін, адпачынак - 8 гадзін, сон - не менш за 8 гадзін.

☼ Арганізуюць сваё працоўнае месца так, каб ніхто і нішто не адцягвала цябе ў час працы.

Харчаванне:

☼ Трох-чатырохразовае, каларыйнае, багатае на вітаміны.

☼ Аддаваць перавагу малочным прадуктам, рыбе, мясу, гародніне, садавіне.

☼ Палепшае памяць: морква з раслінным алеем (стымулюе абмен рэчываў у мозгу), шклянка ананасавага соку.

☼ Сканцэнтраваць увагу дапаможа палоўка рэпчатай цыбулі у дзень (дапамагае пры разумовым ператамленні, псіхічнай стомленасці, спрыяе разрэджванню крыві, паляпшае забеспячэнне мозгу кіслародам).

☼ Дасягнуць творчага азарэння, справакаваць нараджэнне геніяльных ідэй, стымуляваць нервовую сістэму можна пры дапамозе гарбаты з кмена (2 чайныя лыжкі здробненых насення на кубак).

☼ Паспяхова грызці граніт навукі дазваляюць капуста (яна зніжае актыўнасць шчытападобнай залозы, здымае нервовасць) і лімон (асвяжае думкі, палягчае ўспрыманне інфармацыі за кошт ударнай дозы вітаміна С).

☼ Добры настрой падтрымаюць «садавіна шчасця» – бананы, якія змяшчаюць

неабходнае мозгу рэчыва - серотонін.

Умовы падтрымкі працаздольнасці:

☼ Чаргавацца разумовы і фізічная праца.

☼ Берагчы ад ператамлення вочы, даваць ім адпачынак, перамыкаць увагу.

☼ Мінімум тэлевізійных перадач, працы за кампутарам.

☼ Стымуляваць пазнавальныя здольнасці можна пры дапамозе наступнага практыкаванні: вялікім і паказальным пальцамі адной рукі з сілай здушваць фалангу кожнага пальца другой рукі, пачынаючы ад ногцевай фалангі, спачатку ў тыльныя-далоневай, затым у межпальцевые плоскасці. Затым рукі мяняем.

☼ Падняць настрой і напоўніць сябе свежай сілай дапамогуць ўдыхі і выдыхі з гукамі «Аааа», «Ииии», «Оооо», «Уууу». Важна каб пры ўдыху гук спявалася паступальна ўверх (уявіце, што разам з паветрам вы ўдыхаеце светлыя і радасныя думкі), а пры выдыху паступальна.

ПОСПЕХУ ВАМ!

 

Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да экзамену па ГІСТОРЫІ,

або як навучыцца здаваць экзамен

Падрыхтоўка да экзамену

Перш за ўсё неабходна скласці план падрыхтоўкі. Для гэтага трэба высветліць, што вамі засвосна недастаткова добра. Далей карысна вызначыць аб'ём работы, якую неабходна зрабіць. Потым размеркаваць яе ў адпаведнасці з часам, але з такім разлікам, каб у вас заставаўся пэўны рэзерв часу перад самым экзаменам. Варта дакладна вызначыць, што менавіта сёння будзе вывучацца. Не ўвогуле «крыху пазаймаюся», а што менавіта ссння буду вучыць, якія канкрэтныя тэмы.

 

Напярэдадні экзамену

Пакіньце адзін дзень перад экзаменам на тое, каб зноў паўтарыць усе планы адказаў. Лепш пераказаць іх каму-небудзь ці самому сабе перад люстрам так, быццам вы адказвасцс камісіі на экзамене. Не паўтарайце білеты па парадку, лепш напішыце нумары на лісточках і цягніце, як на экзамене. Кожны раз, перш чым расказаць білет, успомніце і запішыце план адказу. Калі гэта атрымалася лёгка, можаце не расказваць – гэтае пытанне вы ведаеце добра. Расказвайцс толькі тое, у чым вы адчуваеце цяжкасць. Пры расказе карыстайцеся запісаным планам — на экзамене можна карыстацца запісамі, зробленымі пры падрыхтоўцы да адказу. Сачыце пры гэтым за сваёй позай, жэстамі, мімікай, голасам.

Здача экзамену

Узяўшы білет, пазнаёмцеся з пытаннямі. Пачынайце рыхтавацца з таго пытання ці выконваць тое заданне, якое няхай не намнога, але для вас больш лёгкае.

Напішыце прыкладны план адказу. Калі можна, сфармулюйце кароткі адказ на ўсё пытанне ў самым першым сказе. Такім чынам, вы пакажаце экзаменатару, што сэнс пытання вам зразумелы і вы маеце правільнае ўяўленне аб прадмеце. Калі пытанне складаецца з некалькіх частак, назавіце кожную з іх. Уключайце ў свой адказ даты і тэрміны.

Выпускны экзамен па нямецкай мове

На экзамене навучэнцы павінны прадэманстраваць:

веданне лексічных адзінак, ўстойлівых словазлучэнняў, граматычных з'яў прадуктыўнага і рэцэптыўнага мінімумаў, асаблівасцяў вымаўлення і рытміка-інтанацыйнага афармлення асноўных камунікатыўных тыпаў прапановы, прадугледжаных вучэбнай праграмай, і ўменне карыстацца імі;

уменне ўспрымаць і разумець вусную мову на слых пры непасрэдных зносінах і ў гуказапісу;

валоданне вуснай прамовай: уменне весці гутарку, даць параду, выказаць пажаданне;

каментаваць ўбачанае, пачутае, прачытанае, выкарыстоўваючы асобныя рэплікі і разгорнутыя выказванні;

лагічна і паслядоўна рабіць паведамленне і выказваць ацэначныя меркаванні адносна пачутага, прачытанага.

Білеты для правядзення экзамену штогод зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Экзамен праводзіцца ў вуснай форме і ўключае тры этапы:

Першы этап: субяседаванне па прачытаным тэксце. На дадзеным этапе іспыту правяраюцца ўменні чытання, разумення прачытанага, каментара і выказванні меркаванні па атрыманай інфармацыі, а таксама ўменні разумення прамовы на слых у гутарцы з членамі экзаменацыйнай камісіі.

Час на падрыхтоўку да адказу - да 20 хвілін.

Другі этап: субяседаванне па праслухаеш тэксту. На дадзеным этапе іспыту правяраюцца ўменні ўспрымання і разумення вуснай прамовы ў гуказапісу, здабывання з праслуханага тэксту запытваемага інфармацыі і яе каментара.. Час на падрыхтоўку да адказу складае да 10 хвілін.

Трэці этап: гутарка па сітуацыі зносін, прапанаванай членамі экзаменацыйнай камісіі. Задача дадзенага этапу іспыту складаецца ў праверцы ўменняў маналагічнага і дыялагічным прамовы. Змест выконваемых заданняў навучэнцам накіравана на стымуляванне яго да спантаннай гаворкі. Яно ўключае ў сябе пытанні, рэакцыя на якія патрабуе ад навучэнца выкарыстання асобных рэплік і разгорнутых выказванняў адносна пачутага. Навучэнца не знаёмяць з утрыманнем гутаркі папярэдне. Заданні (пяць) прад'яўляюцца яму непасрэдна падчас гутаркі.

Кожны этап экзамену ацэньваецца асобна з улікам ўзроўню сфарміраванасці камунікатыўнай кампетэнцыі навучэнца. Выніковая экзаменацыйная адзнака выстаўляецца як сярэдняе арыфметычнае адзнак, атрыманых на кожным этапе экзамену.

У адпаведнасці з Правіламі, калі вучань не адказаў па білеце, экзаменацыйная камісія па яго просьбе можа дазволіць адказаць па-іншаму білеце. Пры гэтым у пратакол выпускнога экзамену ўносіцца адпаведны запіс. Пытанне аб зніжэнні адзнакі вучню ў гэтым выпадку вырашае экзаменацыйная камісія. Адначасова ў аўдыторыі можа знаходзіцца да чатырох навучэнцаў. Паслядоўнасць этапаў экзамену строга не рэгламентуецца, а вызначаецца экзаменацыйнай камісіяй. Адзнакі, атрыманыя навучэнцамі на экзамене, аб'яўляюцца навучэнцам пасля яго заканчэння.

Выпускной экзамен по немецкому языку

призван оценить уровень практического владения учащимися изучаемым иностранным языком в пределах требований, определенных образовательным стандартом и учебной программой.

На экзамене учащиеся должны продемонстрировать:

 • знание лексических единиц, устойчивых словосочетаний, грамматических явлений продуктивного и рецептивного минимумов, особенностей произношения и ритмико-интонационного оформления основных коммуникативных типов предложения, предусмотренных учебной программой, и умение пользоваться ими;
 • умение воспринимать и понимать устную речь на слух при непосредственном общении и в звукозаписи;
 • владение устной речью: умение вести беседу, дать совет, выразить пожелание; комментировать увиденное, услышанное, прочитанное, используя отдельные реплики и развернутые высказывания; логично и последовательно делать сообщение и высказывать оценочные суждения относительно услышанного, прочитанного.

Экзамен проводится в устной форме.

Билеты для проведения экзамена ежегодно утверждаются Министерством образования Республики Беларусь.

Экзамен проводится в устной форме и включает три этапа:

Первый этап: собеседование по прочитанному тексту.

На данном этапе экзамена проверяются умения чтения, понимания прочитанного, комментария и высказывания суждения по полученной информации, а также умения понимания речи на слух в беседе с членами экзаменационной комиссии.

Содержание заданий:

1) Краткое определение основного содержания текста.

Например: О чем говорится в тексте? Какова основная идея текста?

2) Извлечение из текста запрашиваемой информации.

Например: Найди в тексте ответ на вопрос «…..» и прочти его.

3) Извлечение из текста отдельных фактов и значимых деталей. Например: Что…? Где…? Когда…? Как…? Куда…?

 1. Извлечение из текста фактов, описание которых требует от учащегося развернутого аргументированного высказывания. Например: Зачем? Почему? Отчего? Как ты думаешь….

Время на подготовку к ответу – до 20 минут.

Во время ответа учащийся имеет право пользоваться текстом. Задания (четыре) для подготовки к собеседованию предлагаются учащемуся вместе с текстом.

Пользование словарем не предусмотрено.

Второй этап: собеседование по прослушанному тексту.

На данном этапе экзамена проверяются умения восприятия и понимания устной речи в звукозаписи, извлечения из прослушанного текста запрашиваемой информации и её комментария.

Содержание собеседования направлено на определение степени понимания прослушанного текста: адекватное понимание текста в целом, определение его главной идеи и вычленение деталей.

Например: Кто…? Что…? Где…? Когда…? Как…? Куда…? Почему…? В связи с чем…?

Длительность звучания текста составляет до 1,5 минут.

Задания для подготовки к собеседованию, имена собственные, сложные для восприятия слова предлагаются учащемуся перед первым прослушиванием текста в печатной форме.

Во время второго прослушивания разрешается делать пометки.

Время на подготовку к ответу составляет до 10 минут.

Третий этап: беседа по ситуации общения, предлагаемой членами экзаменационной комиссии.

Задача данного этапа экзамена заключается в проверке умений монологической и диалогической речи. Содержание выполняемых учащимся заданий направлено на стимулирование его к спонтанной речи. Оно включает в себя вопросы, реакция на которые требует от учащегося использования отдельных реплик и развернутых высказываний относительно услышанного.

Учащегося не знакомят с содержанием беседы предварительно.

Задания (пять) предъявляются ему непосредственно во время беседы.

Каждый этап экзамена оценивается отдельно с учетом уровня сформированности коммуникативной компетенции учащегося.

 

свернуть

Новые подходы к итоговой аттестации учащихся учреждений общего среднего образования

развернуть
В целях выполнения поручений Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по вопросам образования Министерством образования разработаны новые подходы к итоговой аттестации учащихся учреждений общего среднего образования (далее – УОСО).
В IX классе предлагается проводить выпускные экзамены по четырем учебным предметам:

«Белорусский язык» и «Русский язык» – в форме изложения, что позволит проверить уровень сформированности коммуникативных умений и навыков учащихся;

«Математика» – контрольная работа;

«История Беларуси» – в устной форме.

Подходы к проверке экзаменационных работ изменять не планируется.

По результатам итоговой аттестации в IX классе учащиеся получат свидетельство об общем базовом образовании и смогут продолжить обучение в X профильном классе с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне либо в X базовом классе с изучением всех учебных предметов на базовом уровне, либо в учреждении профессионально-технического или среднего специального образования.

С учетом мнения педагогов предлагается в профильный класс зачислять учащихся, имеющих средний балл свидетельства об общем базовом образовании не ниже 7 и отметки по профильным предметам не ниже 7 баллов.

В XI классе предлагается сохранить выпускные экзамены по государственным языкам «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося, а также с целью проверки математической и

функциональной грамотности – по учебному предмету «Математика», с учетом важности межстранового взаимодействия – по учебному предмету «Иностранный язык».

В целях уменьшения нагрузки на учащихся XI классов предлагается выпускной экзамен и централизованное тестирование по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика» совместить (далее – национальный экзамен, НГЭ). Выпускной экзамен по учебному предмету «Иностранный язык» – проводить в устной форме в учреждении общего среднего образования, в котором обучаются учащиеся. Подходы к формированию экзаменационных комиссий для проведения данного выпускного экзамена менять не планируется.

Общие принципы проведения НГЭ как совмещенной формы выпускных экзаменов и ЦТ (рассадка, правила проведения и т.д.) идентичны принципам, используемым в настоящее время при организации ЦТ.

В качестве учреждения, ответственного за технологическое сопровождение НГЭ, предлагается определить учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний», который имеет опыт проведения централизованного тестирования.

Проверка и оценивание работ осуществляется в РИКЗ компьютером с помощью программного обеспечения и по методике подсчета тестовых баллов (по технологии ЦТ). Отметка, полученная на НГЭ, будет переведена в 10-балльную шкалу. В аттестат об общем среднем образовании будет выставлена итоговая отметка с учетом годовой и отметки, полученной на НГЭ. Кроме того, по итогам выполнения заданий НГЭ будет выдан сертификат с указанием количества баллов для участия в конкурсе при поступлении в учреждения высшего или среднего специального образования.

В связи с этим предлагается проводить НГЭ в апреле текущего учебного года на базе имеющихся и дополнительных пунктов централизованного тестирования. Пункты тестирования, будут сформированы таким образом, чтобы радиус подвоза не превышал 70 километров.

С учетом необходимости проведения широкой апробации новой модели итоговой аттестации, внесения изменений в Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования, разработки новых нормативных правовых актов наиболее оправданным является реализовать данные подходы в 2023/2024 учебном году.

свернуть

Увага! Змены ў правілах атэстацыі.

развернуть

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ!

В соответствии с изменениями, внесенными в Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, положительная отметка за четверть выставляется при наличии не менее трех текущих отметок (кроме тех учебных предметов, которые стоят в расписании один раз в неделю). При этом по учебным предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме, положительная отметка за четверть выставляется при наличии не менее одной отметки по итогам аттестации в письменной или практической форме. В ином случае учащийся за четверть не аттестуется. При этом за четверть по учебному предмету вносится запись «не аттестован».

Нормами оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам установлено, что основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их сочетании. Нормами оценки по конкретному учебному предмету конкретизированы виды контроля с учетом специфики учебного предмета. Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля результатов учебной деятельности учащихся осуществляется педагогом. У учащегося должна быть хотя бы одна отметка, полученная за выполнение работы. Переписывать все письменные работы, которые были проведены по предмету в течение четверти (самостоятельные работы, тестовый опрос, лабораторные, практические работы, математический диктант, иное), не требуется.

Аттестация учащихся по итогам четверти, за исключением учащихся I-II классов, проводится как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления.

Итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее арифметическое отметок по итогам аттестации за четверть с применением правил математического округления. Причем, если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован по уважительной причине (болезнь, оздоровление, переезд, иное), подтвержденной документально, то среднее арифметическое вычисляется только с учетом тех четвертей, в которых отметки выставлены в баллах (т.е. сумма баллов по четвертям делится на количество четвертей, в которых выставлены отметки в баллах). Если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован без уважительной причины, то это приравнивается к нулю и итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее арифметическое с учетом отметок по итогам промежуточной аттестации всех четвертей (т.е. сумма баллов по четвертям делится на 4).

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ!

Контрольные работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным руководителем УОСО, не более чем по одному учебному предмету в день в одном классе (пункт 67 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования). Учебные предметы, по которым предусмотрены обязательные контрольные работы, и их количество установлены в Методических рекомендациях по формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Учащийся, отсутствовавший на уроке в день проведения тематического контроля в соответствии с утвержденным графиком по неуважительной или уважительной причине обязан написать данную контрольную работу в иной срок по иному тексту.

Дату проведения контрольной работы в иной срок необходимо согласовать с заместителем директора. Должны быть оформлены соответствующие дополнения к утвержденному графику проведения контрольных работ.

Контрольную работу в иной срок целесообразно проводить на поддерживающих занятиях за счет часов, предусмотренных учебным планом учреждения образования на проведение данных занятий. При этом между основными уроками и данным стимулирующим занятием должен быть перерыв для отдыха не менее 30 минут.

В классном журнале учащемуся, который отсутствует на контрольной работе, ставится «н». Отметка за выполненную работу выставляется на дату ее выполнения. В графе «Змест вучэбных заняткаў» через дробь указывается контрольная работа (сочинение, пересказ, иное) и количество учащихся. Например: Название темы урока/контрольная работа (2 чел.).

Отметка о проведении данного поддерживающего занятия делается также и на страницах классного журнала, предусмотренных для учета проведения поддерживающих занятий.

Обращаем внимание, что проведение обязательной контрольной работы на последнем или предпоследнем уроке четверти нецелесообразно. Учащемуся, который отсутствовал на контрольной работе, проведенной в конце четверти, и продолжал отсутствовать на занятиях по уважительной причине до конца четверти (есть подтверждение), отметка за четверть выставляется без отметки за контрольную работу.

Обращаем внимание, что учащиеся V класса проходят текущую и итоговую аттестацию по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; учащиеся V–IX классов по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Результаты учебной деятельности оцениваются отметками «зачтено» и «не зачтено».

(ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО«О деятельности учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, в 2021/2022 учебном году»)

свернуть