Выпускніку

Третий этап РТ в on-line режиме

развернуть

08.05.2020

В связи с эпидемиологической обстановкой многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные ранее на май 2020 года сеансы репетиционного тестирования.

УО «Республиканский институт контроля знаний» (РИКЗ) информирует, что с 19 мая 2020 года всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в on-line режиме на сайте РИКЗ.

Для участия в on-line режиме проведения третьего этапа репетиционного тестирования необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены вам при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы «Расчет» (ЕРИП).  

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в on-line режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая 2020 года.

свернуть

Графік правядзення ЦТ у 2020 годзе

развернуть
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 13 февраля 2020 г. № 12 (далее – Постановление) утверждены перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения централизованного тестирования (ЦТ), в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ, и график проведения ЦТ

График проведения централизованного тестирования в 2020 году

 «Белорусский язык» – 13 июня (суббота);

«Русский язык» – 15 июня (понедельник);

«Обществоведение» – 17 июня (среда);

«Математика» – 19 июня (пятница);

«Биология» – 21 июня (воскресенье);

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – 23 июня (вторник);

«Химия» – 25 июня (четверг);

«Физика» – 27 июня (суббота);

«История Беларуси» – 29 июня (понедельник);

«География» – 1 июля (среда);

«Всемирная история (новейшее время)» – 4 июля (суббота).

Время начала ЦТ – 11.00.

 

 

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни – с 30 июня по 05 июля 2020 г.

График проведения централизованного тестирования в резервные дни:

 «Белорусский язык» – 8 июля (среда); 10 июля (пятница);

«Русский язык» – 8 июля (среда); 10 июля (пятница);

«Обществоведение» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«Математика» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«Биология» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«Химия» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«Физика» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«История Беларуси» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

 «География» – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье);

«Всемирная история (новейшее время)»­ – 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье).

 

В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.

Установлен следующий режим работы пунктов регистрации: с 9.00 до 19.00; в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Также Постановлением определены даты начала выдачи сертификатов: в пунктах проведения ЦТ с 12 июля; для абитуриентов, принимавших участие в ЦТ в резервные дни, –
с 15 июля.

свернуть

Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання

развернуть

РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ  ДА ТЭСЦІРАВАННЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

             Аб’ектыўная ацэнка вучэбных дасягненняў навучэнцаў пры дапамозе тэсціравання з’яўляецца найважнейшым паказчыкам якасці адукацыі, значным як для ўсёй сістэмы адукацыі, так і для кожнага асобнага вучня.

            Тэсціраванне мае на мэце праверку ступені валодання выпускнікамі школ усімі літаратурнымі нормамі беларускай мовы – арфаэпічнымі, лексічнымі, акцэнталагічнымі, граматычнымі, стылістычнымі, арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі.

Заданні тэста адпавядаюць наступным раздзелам курса беларускай мовы:

Мова. Маўленне. Тэкст.

Арфаэпія і арфаграфія.

Лексіка і фразеалогія.

Словаўтварэнне і арфаграфія.

Марфалогія і арфаграфія.

Сінтаксіс і пунктуацыя.

У тэставай рабоце правяраецца практычная граматнасць, культура мовы навучэнцаў і моўная кампетэнцыя, веданне граматыкі і стылістыкі беларускай мовы.

Праверка ўзроўню валодання вучнямі тэарэтычнымі ведамі і набытымі практычнымі ўменнямі пры вывучэнні беларускай мовы носіць аб’ёмны і ўсебаковы характар.

Для паспяховага выканання тэставай работы вучні павінны ведаць:

правапіс галосных;

правапіс й, ы пасля галосных;

прыстаўныя гукі;

правапіс у – ў;

правапіс мяккага знака і апострафа;

правапіс спалучэнняў зычных;

правапіс вялікай літары;

напісанне слоў асобна, разам, праз злучок;

правапіс канчаткаў назоўнікаў;

ужыванне роду і ліку назоўнікаў;

ужыванне часоў дзеясловаў;

правапіс лічэбнікаў;

ужыванне і правапіс займеннікаў;

правапіс прыслоўя;

ужыванне і правапіс прыметнікаў;

ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў;

ужыванне і правапіс дзеепрыслоўяў;

ужыванне і правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы;

адасабленне даданых членаў сказа;

пабочныя і ўстаноўныя словы, зваротак;

параўнальны зварот;

просты і складаны сказ;

віды складаных сказаў, знакі прыпынку ў іх;

аднародныя члены сказа;

спосабы перадачы чужой мовы.

У тэсце правяраюцца наступныя ўменні:

-  знаходзіць у словах арфаграмы;

-  вызначаць прамое і пераноснае значэнне слоў;

-  правільна ставіць націск;

-  вызначаць у сказе сэнсавыя часткі, якія патрабуюць выдзялення знакамі прыпынку;

-  бачыць парушэнні лексічных, граматычных, сінтаксічных норм;

-  вызначаць стылістыную прыналежнасць тэксту па пэўных моўных паказчыках;

- аналізаваць і выкарыстоўваць адпаведныя сэнсавым адносінам сродкі сувязі сказаў у тэксце;

-  бачыць стылістычныя асаблівасці і выяўленча-вобразныя сродкі тэксту.

 Экзамен у любой форме – сітуацыя экстрэмальная, таму выпускнікам важна псіхалагічна падрыхтавацца да гэтага: унушыць сабе пазітыўныя адносіны да будучых іспытаў, навучыцца канцэнтраваць увагу, кантраляваць свае эмоцыі.

Для таго каб пэўна і паспяхова выканаць заданні тэста, вучняў карысна:

- спакойна абдумаць пытанні;

- рацыянальна выкарыстаць адведзены час: спачатку выканаць тыя заданні, якія пададуцца больш простымі, пасля – больш складаныя;

- не спіяшацца з адказамі, уважліва ўчытвацца ў заданні;

- правільна і дакладна запісваць адказы ў бланк, не спяшаючыся запаўняць яго адразу; лепш гэта зрабіць пасля праверкі задання.

Паспяховасць выканання тэставых заданняў забяспечваецца правільным падыходам да выкарыстання сваіх ведаў, уменняў, навыкаў, а таксама псіхалагічных рэсурсаў.

 

Падручнікі і дапаможнікі, якія можна выкарыстаць пры падрыхтоўцы да тэсціравання:

 1.Падручнікі па беларускай мове для 5-11-х класаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.

2.Беларуская мова ў табліцах і схемах: Вучэбны дапаможнік для вучняў старэйшых класаў сярэдняй школы. Г.М.Валочка, Я.М.Лаўрэль, В.П.Красней і інш. Мн., 1999.

  1. Беларуская мова: Дапаможнік для абітурыентаў. Мн., 1992.
  2. Бурак Л.І. Пунктуацыя беларускай мовы. Мн., 1982.

5.Сучасная беларуская мова. Арфаграфія і пунктуацыя: Практыкум. Л.І.Бурак, І.Л.Бурак. Мн., 1993.

6.Здаём экзамен па беларускай мове: экзаменацыйныя і даведачныя матэрыялы. В.П. Красней, І.С.Роўда, І.Р.Шкраба. Мн., 2003.

  1. Тэсты: Беларуская мова: Матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. УА Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. – Мазыр: ТАА ВД “Белы вецер”, 2003.
  2. Лепешаў І.Я., Малажай Г.М., Панюціч К.М. Практыкум па беларускай мове. Мн., 1980.

 

! Пры падрыхтоўцы да тэсціравання выкарыстоўвайце дапаможнікі з тэстамі,

якія маюць грыф Міністэрства адукацыі.

 

ПОСПЕХАЎ!!!

 

свернуть

Графік РТ

развернуть

III ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

24.02.2020

Государственное учреждение образования «Вилейский районный учебно-методический кабинет» сообщает о проведении III этапа репетиционного тестирования по учебным предметам за курс общего среднего образования с предоставлением решения заданий теста для выполнения работы над ошибками.

График проведения III этапа репетиционного тестирования: 

20.03.2020 (13:00) – физика, химия, иностранный язык;

21.03.2020 (10:00) – математика, биология, обществоведение, история Беларуси, Всемирная история, география;

22.03.2020 (10:00) – русский язык, белорусский язык;

23.03.2020 (10:00) – резервный день

Пункт проведения III этапа репетиционного тестирования  – ГУО «Средняя школа № 1 г. Вилейки» (ул. Водопьянова, 74).

Репетиционное тестирование  будет проводиться по материалам, предоставленным УО «Республиканский институт контроля знаний». Обработка бланков ответов и выдача результатов будет осуществляться по технологиям централизованного тестирования.

Стоимость репетиционного тестирования по одному учебному предмету составляет 7,00 (семь) белорусских рублей.

Обращаем внимание, что с 2019/2020 учебного года организована обязательная online-регистрация участников репетиционного тестирования.

Пройти регистрацию на III этап репетиционного тестирования можно по ссылке https://reg.rikc.by/login

свернуть